ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

သင့္ေတာ္တဲ့ အေကာင္းဆံုး နားစမ္းသပ္ခန္း ဘယ္လုိေရြးမလဲ။

အရမ္းရႈပ္ေထြးစရာမလုိပါဘူး။ နားစမ္းသပ္မည့္သူရဲ႕ အေၾကာင္း နဲ႕ အရည္အေသြးကုိ သိရင္ ရပါၿပီ။ မဟုတ္ရင္လည္း မိမိသူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြနဲ႕ ျပသေနတဲ့ ဆရာ၀န္ဆီမွလည္း အႀကံညဏ္ေတာင္းလို႔ ရပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ့ hearLIFE Myanmar အေၾကာင္းဖတ္ရန္ ။