အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

အေနာက္မွာတပ္ဆင္ရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ နားၾကားကိရိယာ (BTE)

နားေနာက္မွာ တပ္ဆင္ရေသာ နားၾကားကိရိယာ ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္သင့္ေတာ္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

  • နားပံုစံတုအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း
  • သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး အၾကမ္းခံႏုိင္ျခင္း
  • နားေနာက္တပ္ဆင္ေသာ နားၾကားကိရိယာတြင္ မိဘမ်ားကိုယ္တုိင္ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့အခ်က္ျပမိီးခလုတ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း
  • နားမၾကားေသာ အဆင့္ေတန္ာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ မိမိကေလး အၾကားအာရံု ေျပာင္းသြားလည္း ကိရိယာ ေျပာင္းတပ္စရာမလုိျခင္း
  • အျခားေသာ နားၾကားအေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားနွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ telecoil စနစ္ပါ၀င္ျခင္း