ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

နားၾကားကိရိယာတပ္ေသာ္လည္း အဆင္မေျပ ၊ မၾကားရဘူး။ အတြင္းနား အစားထုိးကိရိယာ တပ္ဆင္သင့္ၿပီလား။

အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာ ဆုိသည္မွာ နားအေနာက္ဖက္အေရျပား အတြင္းသို႔ခြဲစိတ္ထည့္သြင္းရေသာ ကိရိယာ ျဖစ္သည္။ နားၾကားကိရိယာမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ က ယခင္က ပံုမွန္ၾကားေနက် နားအၾကားအာရံုျပန္ရေအာင္မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လုံး၀ အသံမၾကားႏုိင္သူမ်ား အသံၾကားႏုိင္ေအာင္ကူညီေပးပါသည္။

အတြင္းနားအစားထိုးကိရိယာ မတပ္ဆင္မွီနားၾကားကိရိယာကုိ(၃) လ ေလာက္အစမ္းတပ္ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမွသာ မည္မွ်ေလာက္အက်ိဳးေက်းဇူး ရမလဲ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။ အစားထုိးကိရိယာ တပ္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လုိအပ္တဲ့ ဓာတ္မွန္၊ MRI နဲ႕ နားစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အကယ္၍ အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာ တပ္ဆင္ဖုိ႔စံုစမ္းမယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေသးစိတ္ရွင္းျပဖုိ႔အသင့္ပါ။