အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

အၾကားအာရံုေလ်ာ့နည္းလာမႈ႕ႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ

အၾကားအာရံုေလ်ာ့နည္းလာမႈ႔ႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါ ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈ႔အေၾကာင္း နာမည္ေက်ာ္ အတြင္းနားအစားထုိးတပ္ဆင္မႈ႔ေလ့လာသူ ေဒါက္တာဗင့္ဆင့္လင္း ႏွင့္ ေမးျမန္းမႈ႔ရုပ္သံကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။