အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

အၾကားအာရံုအေရးပါပံု

အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္ျပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ အဖ်ားတက္ျခင္း (သို႕) ေမြးရာပါ ေနာက္ဆက္တြဲ အသား၀ါ ေရာဂါမ်ား၊ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ ေရာဂါ ကဲ႕သို႕ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ နာတာရွည္ နားအတြင္း ေရာဂါပိုး ကူးစက္ေရာဂါ၊ အၾကားအာရံုကို ပ်က္စီးေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ဆူညံသံမ်ားႏွင္႔ အျမဲမျပတ္ ထိေတြ႕ျခင္း (သို႔)အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖင္႕ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္းကို ထက္၀က္ေလာက္ ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္သည္။ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးသူမ်ားမွာ နားၾကားကိရိယာမ်ား၊ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ နားေထာင္ သည္႕ကိရိယာမ်ား အစားထိုးတပ္ဆင္ျခင္း၊ စာေရးျပျခင္း၊ ဟန္ပန္အမူအယာ ဘာသာစကား၊ ပညာေရးႏွင္႔ လူမႈ႔အေထာက္အပံ႕ မ်ားမွ အက်ိဳးေက်းဇူး ရႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာ႕က်န္းမာေရးအဖြဲအစည္း (WHO) က ႏိုင္ငံမ်ား၏ မူလ အေျခခံ က်န္းမာေရး ျဖစ္ေသာ နားႏွင္႔ အၾကားအာရံု ေစာင့္္ေရွာက္မႈအတြက္ အစီအစဥ္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။