ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

ဘယ္ခ်ိန္မွာ နားစမ္းသပ္ဖုိ့ လုိၿပီလဲ။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ လူတုိင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပံုမွန္ အၾကားအာရံု စမ္းသပ္သင့္သည္။ အၾကားအာရံု ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး မေလ်ာ့ခင္အခ်ိန္ထိ မိမိကုိယ္တုိင္ သတိမထားမိတတ္ၾကေပ။ ပံုမွန္နားစမ္းသပ္ထားပါက တကယ္ျဖစ္လာရင္ ယခင္စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ သံုးသပ္ႏုိင္သည္။