အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

အသံျကားရပံု

အျကားအာရံုသည္ လူ႕ အာရံုငါးပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ျကားရေသာအသံ ကို နားလည္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ နားျကားမွသာ က်ြွႏု္ပ္ တုိ႔ ပါတ္ဝန္းက်င္ကို နားလည္ျပီး သဟဇာတျဖစ္ႏိုင္ မည္။

လူတုိ့တြင္ နားႏွင့္ အျကားအာရံုသည္ ေမြးစ ကပင္ အလံုးစံု ဖြံျဖိဳးပီးျဖစ္သည္။ ညင္သာေသာအသံမွ စ၍ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံမ်ားကို ျကားရသည္။ကေလးမ်ားသည္ မေမြးဖြားခင္ မိခင္ဗိုက္ထဲမွပင္ အသံကို ျကားရသည္။

လူ႕နားကို အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲျခားႏိုင္သည္

  • အျပင္နား
  • အလယ္နား
  • အတြင္းနား

Tအျပင္နားတြင္ နားအဝႏွင့္နားစည္တို႔ပါရွိသည္။ အသံသည္ နားအဝကိုျဖတ္ျပီး နားစည္ကို ထိ၍ တုန္ခါေစသည္။

အလယ္နားသည္ နားစည္အေနာက္တြင္ရွိ၍ အရိုးေလးသံုးရိုးျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ၄င္း အရိုးေလးမ်ားသည္ နားစည္ႏွင့္ အတြင္းနားတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားသည္။ နားစည္တုန္ခါမႈေျကာင့္ အရိုးေလးမ်ားလည္း တုန္ခါျပီး အတြင္းနားရွိ အရည္မ်ားကို လႈပ္ရွားေစသည္။

အတြင္းနားရွိ အရည္မ်ားလႈပ္ရွားမႈေျကာင့္ အတြင္းနားခရုပါတ္(Cochlear) ရွိ ေသးငယ္ေသာ Hair ဆဲလ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္။ ယင္း ေျပာင္းလဲမႈမွ အသံကို လွ်ပ္စစ္လႈိင္း အျဖစ္ အျကား အာရံုေျကာသို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ဦးေႏွာက္တြင္ အျကားအာရံုျဖစ္ေပၚလာသည္။