အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

အၾကားအာရံုေလ်ာ့နည္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ။

အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား

  • အသံကူးႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင္႔
  • အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္း
  • အၾကားအာရ
  • ခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္း အသံမေရာက္ျခင္း၊ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္း အၾကားအာရံုေၾကာပ်က္စီးျခင္း

အသံကူးႏိုင္စြမ္း ္ မရွိေသာေၾကာင္႔႔ ံု အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္း
အျပင္နားႏွင္႔ အလယ္နား ပံုစံမက်ျခင္းေၾကာင္႔ အသံေကာင္းစြာမေရာက္ႏိုင္သျဖင္႔ ျဖစ္လာေသာ အၾကားအာရံုပ်က္စီးျခင္းကို အသံေရာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင္႔ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္းဟုေခၚသည္။ အသံေရာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာေၾကာင္႔ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းကို ေဆး၀ါးျဖင္႔ ကုသႏိုင္ပါသည္။ နားလမ္းေၾကာင္းထဲတြင္ နားဖာေခ်းမ်ား အလြန္အကၽြံပိတ္ဆို႕ျခင္း၊ နားအျပင္ႏွင္႔ အတြင္းပိုင္း လမ္းေၾကာင္း ပံုစံပ်က္ယြင္းျခင္း၊ နားအလယ္ပိုင္းတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ျခင္း ႏွင္႕ အရည္မ်ားေၾကာင္႔ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အၾကားအာရံု ္ ခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ ႕ ံု အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္း
အၾကားအာရံုခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ အတြင္းနားပိုင္းရွိ အၾကားအာရံုခံ အဂၤါမ်ား (သို႕) အတြင္းနားပိုင္းအလြန္ရွိ အာရံုေၾကာကို ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ဤကဲ႕သို႕အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းမွာ တသက္လံုး အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆး၀ါးျဖင္႔ကုသ၍မရႏိုင္ပါ။ ထို႕အျပင္ အသံမ်ားကို ခြဲျခားရန္ႏွင္႔ စကားကို နားလည္ရန္အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႔လာျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇပါလာျခင္း ၊ က်ယ္ေလာင္ေသာ ဆူညံသံမ်ားႏွင္႔ အျမဲမပ်က္ ထိေတြ႕ျခင္း ၊ ေဆး၀ါးကုသျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳးေၾကာင္႔ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗီဒီယို

အသံမေရာက္ျခင္း၊ ္ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ ႕ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္း
အသံေကာင္းစြာမရာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင္႔ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းႏွင္႔ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ အၾကားအာရံု ဆံုးရံႈးျခင္းကို အသံမေရာက္ျခင္း၊ အာရံုခံႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္းေၾကာင္႕ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းဟု ေခၚသည္။ နားအတြင္း၊အျပင္ (သို႕) နားအလယ္ပိုင္း ျပသနာမ်ားေၾကာင္႕ ဤသို႕အၾကားအာရံုခံႏိင္စြမ္းဆံုးရံႈးရျခင္းျဖစ္သ ည္။ကုသႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ ေဆး၀ါးျဖင္႔ကုသျခင္း၊ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ၊ နားၾကားကိရိယာရိယာျဖင္႔ကုသျခင္း၊ အလယ္နား အစားထိုး ကုသျခင္း ဗီဒီယို

အၾကားအာရံုေၾကာပ်က္စီးျခင္း
အၾကား အာရံုေၾကာမရွိျခင္း (သို႕) ပ်က္စီးသြားျခင္းေၾကာင္႕ ျဖစ္လာေသာ အၾကားအာရံုျပသနာကို အၾကားအာရံုေၾကာ ပ်က္စီးျခင္းဟုေခၚသည္။ အၾကားအာရံုေၾကာပ်က္စီးျခင္းေၾကာင္႕အၾကား အာရံု ဆံုးရံႈးမႈမွာ ျပင္းထန္ျပီး တသက္လံုး အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးသြားႏိုင္သည္။ နားၾကားကိရိယာမ်ားႏွင္႕ အၾကားအာရံုခံအဂၤါတြင္ နားၾကားကိရိယာ ခြဲစိတ္ထည္႔ျခင္း ကလည္း အေထာက္အကူမျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ အာရံုေၾကာက အသံဆိိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးေႏွာက္သို႔ မပို႕ႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဤကဲသို႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ အၾကားအာရံုခံဦးေႏွာက္ေၾကာအစားထိုးခြဲစိတ္ ကုသမႈ (ABI) နည္းလမ္းက ေရြးခ်ယ္စရာ ကုထံုးတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။