အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

ေစာေစာကုသျခင္းက ဘာလုိ႔အေရးႀကီးတာလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔စကားေျပာဆုိျခင္းနဲ႕ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ေတြ ဟာ ေမြးဖြားလာတာနဲ႕ တၿပိဳင္နက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၾကတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အေစာပုိင္းႏွစ္ေတြမွာ နားမၾကားေရာဂါျဖစ္ေနတာကိုသိၿပီး ကုသမႈ႔ခံယူျခင္းက စကားေျပာစြမ္းရည္နဲ႕ ဘာသာစကားတုိးတက္မႈ႔ အတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ပါတ္၀န္းက်င္က အသံမ်ား က ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွသာ ခက္ခဲတဲ့၀ါက်ေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေျပာဆုိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမြးစမွအသက္(၆) လအတြင္း နားမၾကားေရာဂါကိုသိၿပီး ကုသပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေမြးကင္းစ နားမၾကားေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္းကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ေစာေစာသိေစာေစာကုသႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါတယ္။