ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

ဘာလုိ႔ နားၾကားကိရိယာ အမ်ိဳးအစားေတြ အရမ္းမ်ားတာလဲ။ လူတစ္ေယာက္နဲ႕

တစ္ေယာက္ နားပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါလကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ နားၾကားစြမ္းရည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားတဲ့အျပင္ ေစ်းသက္သာတာမ်ိဳး ၊ ေန႕စဥ္ နားေထာင္တဲ့ ပါတ္၀န္းက်င္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားတာေၾကာင့္ နားၾကားကိရိယာလည္း အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားပါတယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့မႈ႔အဆင့္ နဲ႕ ေန႕စဥ္နားေထာင္ရမယ့္ ပါတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းကုိ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ နားစမ္းသပ္ခ်ိန္ညွိေပးသူနဲ႕ တုိင္ပင္ၿပီး မိမိအတြက္ သင့္ေတာ္ရာကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ နားၾကားကိရိယာအမ်ိဳးကြဲေတြအေၾကာင္း ပုိမိုဖတ္ရႈ႕ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ မိမိရဲ႕ခ်စ္ခင္ရသူ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးမွာ နားအၾကားစြမ္းရည္ေလ်ာ့တဲ့ ေရာဂါရွိေနၿပီလား။ နားသိပ္မေကာင္းတဲ့ မိသားစု၀င္တစ္ဦးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရတာ မည္မွ်ပင္ပန္းလဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ့ သိပါတယ္။ ခဏခဏ ျပန္ျပန္ရွင္းျပေနရတာမ်ိဳးေတြ ၊ တီဗီ ေရဒီယုိ အသံအက်ယ္ႀကီး ဖြင့္တာမ်ိဳးေတြ ၊ အျခားသူေတြ ဘာေျပာေနလဲ ထပ္ခါခါ ရွင္းျပရတာမ်ိဳးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ (ဤသို့ေသာ အခက္အခဲေတြအတြက္ သင္ခ်စ္ရေသာ မိသားစု၀င္အတြက္ နားၾကားကိရိယာ တပ္ေပးလုိက္ရံုျဖင့္ ေျဖရွင္းလုိ့ရပါတယ္။)