အၾကားအာရံုအေၾကာင္း

အၾကားအာရံုေလ်ာ့နည္းလာျခင္းကုိ ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ။

ဆူညံသံေၾကာင္႔ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးျခင္းကို ရာႏႈန္းျပည္႕ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ဆူညံသံေၾကာင္႔ ျဖစ္လာႏိုင္သည္႔ နားေလးျခင္းမွာ အသံက်ယ္ေ အခ်ိန္ပမာဏေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အသံျပင္းအား (၈၅) (သို႕) အသံျပင္းအား (၈၅)အထက္ရွိေသာ ဆူညံသံကို ေရွာင္ျခင္းျဖင္႔ သင္၏ အၾကားအာရံုကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အသံပမာဏကိုေလွ်ာ႕ခ်ပါ။ ဥပမာေျပာရလွ်င္ မိမိ၏ စတီဒီယို စနစ္မ်ားႏွင္႕ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၏ အသံအက်ယ္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအသံကို သင္ မေရွာင္ရွားႏိုင္(သို႕) အသံျပင္းအားကို မေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္လွ်င္ နားၾကပ္ (သို႕)မဟုတ္အၾကားအာရံုကို ကာကြယ္ေပးေသာ အျခားကိရိယာမ်ား ကို ၀တ္ဆင္ပါ။ ကေလးမ်ား၏ နားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးထားပါ။