နားထဲမွာ အသံတစ္ခု အၿမဲၾကားေနျခင္း

Tinnitus (နားအူျခင္း ) ကုသမႈ႔နည္းလမ္းမ်ား

Tinnintus (နားအူျခင္း) အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသလုိပဲ ကုသမႈ႔နည္းလမ္းလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္အသံကုထံုး ၊ ေဆးေသာက္ ေဆးစားျခင္း ၊ မိမိေရာဂါအေျခအေနအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္း တုိ႔အားလံုးေပါင္းၿပီး ကုသရပါတယ္။ေဆးေသာက္ေဆးစား နဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပံ့ပုိးမႈ႔မလုိတဲ့အခ်ိဳ႔ေသာ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါနည္းလမ္းနဲ႕ ကုသေလ့ရွိပါတယ္။

အသံကုထံုး

အသံတစ္ခုခုကို တခ်ိန္လံုး ၾကားေနေစေသာ နားၾကားကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေနေသာ နားအူျခင္း (Tinnitus) အသံကို ေမ့သြားေအာင္လုပ္ၿပီး ပါတ္၀န္းက်င္အသံမ်ားကို ပိုအာရံုစုိက္ႏုိင္ေအာင္ ကုသႏုိင္ပါသည္။(Sweetow & Henderson, 2010a).

 

ကုိးကား - Sweetow, R. W., & Henderson, S. J. (2010a). An overview of common procedures for the management of tinnitus patients. The Hearing Journal, 63(11), 11-15.

 

ေရာဂါအေျခအေနအေၾကာင္း အသိေပးရွင္းျပ နားလည္ေစျခင္းကုထံုး (Cognitive Behavioural Therapy)

 

မိမိလက္ရွိခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါအေျခအေန ဇာစ္ျမစ္ ကုိ သိရွိနားလည္ လက္ခံေစၿပီး စိတ္ညစ္ျငဴးစရာ ၊ စိတ္ဓာတ္က်စရာမလုိပဲ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈ႔ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖင့္ ကုသႏုိင္ပါသည္။

 

Tinnitus နားအူျခင္း ကို စိတ္လႊဲႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း

 

အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အသံကုထံုး တုိ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး တခ်ိန္လံုးၾကားေနရေသာ အသံအေပၚ အာရံုလႊဲ စိတ္ညစ္ျငဴးျခင္းမရွိေအာင္ ကုသႏုိင္သည္။

 

ေအာက္ပါလင့္ခ္ မ်ားတြင္ ပုိမုိဖတ္ရႈ႔ေလ့လာႏုိင္သည္။