နားၾကားကိ
ရိယာမ်ား

နားၾကားကိရိယာမ်ား

နားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ နားမၾကားေရာဂါ ကို မေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ေသာ္လည္း နားမၾကားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အက်ိဳးဆက္ေတြကို တားဆီးကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။

နားမၾကားျခင္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ ေနထုိင္မႈ႔ ပါတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနတဲ့ ဆူညံသံမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး နားၾကားကိရိယာ အမ်ိဳးအစား အစံုအလင္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။