အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ

 1. အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ
  1. အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာဆုိတာ-
  2. အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာ ကုိဆုိး၀ါးေသာအဆင့္ ႏွင့္လြန္ဆုိး၀ါးေသာ အၾကားအာရံုေၾကာ ေလ်ာ့နည္းသူမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ခံစားေနသူမ်ားသည္နားၾကားကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္အက်ိဳးလံုး၀ (သုိ႔မဟုတ္)အနည္းငယ္သာရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာသည္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ နားခရုပတ္အတြင္း ထည့္ၿပီး လွ်ပ္စစ္လိႈင္းမ်ားကိုအၾကားအာရံုေၾကာသုိ႔ တုိက္ရုိက္လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည္။ ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ စကားေျပာတတ္ၿပီး အသက္အရြယ္မေရြး ၊ စကားမေျပာတတ္ေသးေသာ အသက္အရြယ္မေရြး တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။

   အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာ တြင္အျပင္စက္ႏွင့္အတြင္းစက္ဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါရွိသည္။

      A. အတြင္းပုိင္း

         a. အတြင္းစက္

   အတြင္းပိုင္းစက္တြင္လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္လက္ခံရန္ အင္တန္နာႏွင့္တကြ နားေနာက္တြင္ထားရွိႏုိင္ေသာ သံလုိက္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

      B. အျပင္စက္

         a. အသံဖမ္းစက္

   အသံဖမ္းစက္တြင္အဓိက မိန္းယူနစ္ဘက္ထရီအိမ္ႏွင့္ အေရျပားေပၚမွတဆင့္သတင္းပုိ႔ေပးမည့္ကိြဳင္တုိ႔ပါ၀င္းၿပီး နားအေနာက္တြင္ တပ္ဆင္ရသည္။

  3. အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ အလုပ္လုပ္ပ
  4. အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာမွ ေန႔စဥ္ၾကားေနရေသာ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳး ကုိ လွ်ပ္စစ္အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး အၾကားအာရံုေၾကာဆီသုိ႔ ပို႔လႊတ္ေပးသည္။ထုိမွသာ ဦးေႏွာက္က ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံအျဖစ္ၾကားရသည္။အျဖစ္အပ်က္မွာ လွ်င္ျမန္လြန္း၍ အသံထြက္တာႏွင့္အမွ် ၾကားရသည္။

   • အသံဖမ္းစက္ မုိက္ခရုိဖုန္းမွ အသံမ်ားကုိ ဖမ္းယူသည္။
   • အသံဖမ္းစက္အတြင္းမွ အသံမ်ားကုိ အခ်က္အလက္အျဖစ္ သီးျခားေျပာင္းယူသည္။
   • ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံဖမ္းစက္ကြိဳင္မွတဆင့္ အေရျပားကို ျဖတ္ ၍ အတြင္းစက္အတြင္း သို႔ ပုိ႔ေဆာင္သည္။
   • ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတြင္းစက္မွတဆင့္ နားခရုပတ္အတြင္း ထည့္ထားေသာ အီလက္ထရုတ္မ်ား သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။
   • အၾကားအာရံုေၾကာမွ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သယ္ေဆာင္ၿပီး ဦးေႏွာက္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ဦးေႏွာက္မွ အသံအျဖစ္ၾကားရသည္။

  5. အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
  6. အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ စကားေျပာဆိုသံမ်ား ၊ ပါတ္၀န္းက်င္အသံမ်ား ႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကုိ ၾကားႏုိင္သည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ စကားေျပာဆုိမႈ႔ကို အမ်ားစု ေကာင္းမြန္စြာ ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ စကားေျပာဆုိမႈ႔ နားလည္မႈ႔စြမ္းရည္ကို ႏႈတ္ခမ္းမဖတ္ပဲ မည္မွ် နားလည္သနည္းဟု သိပၸံနည္းက် အခန္းတစ္ခုအတြင္း စမ္းသပ္ႏုိင္သည္။ နားလံုး၀ မၾကားရေသာ လူတစ္ေယာက္အဖို႔ ေန႔စဥ္ၾကားေနရေသာ တံခါးေခါက္သံ၊ ယာဥ္ရထားသံ ၊ အေရးေပၚအသံမ်ား ျပန္ၾကားတာရတာနဲ႔ပင္ အမ်ားႀကီး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစသည္။

  7. . အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာ တပ္ဆင္သင့္ေသာသူမ်ား. ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ တပ္သင့္ မတပ္သင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္သည္။
   1. ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ႔အတြက္ အသက္ငယ္ရြယ္စဥ္ အစားထုိးနားၾကားကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
   2. စကားေျပာတတ္ၿပီးေသာ ကေလးႀကီးအရြယ္ ႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္ရန္ သင့္ေတာ္သည္။
   3. ကာလၾကာရွည္စြာ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ အစားထုိးနားၾကားကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအနည္းငယ္သာ ရရွိႏုိင္သည္။

  8. အစားထုိးနားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္ႏုိင္ေသာသူ ေရြးခ်ယ္ပ
   1. အလြန္ဆုိး၀ါးေသာအဆင့္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လံုး အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ား
   2. အလြန္ဆုိး၀ါးေသာအဆင့္ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္လံုး အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့ေနေသာ လူႀကီးမ်ား
   3. အသက္တစ္ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ အၾကားခ်ိဳ႔တဲ့ေသာ ကေလးမ်ား
   4. သာမန္နားၾကားကိရိယာတပ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးမရႏုိင္သူမ်ား
   5. ေဆးပညာအရ ခြဲစိတ္ႏုိင္သူမ်ား
   6. ခြဲစိတ္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရလာဒ္ကုိ သိရွိေမွ်ာ္လင့္ေသာသ
   7. ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ႏွင့္ ပံုမွန္လာေရာက္ျပသႏုိင္ေသာသ

 2. ပံုမွန္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ေသာ နည္းပညာ
  1. ပံုမွန္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ
  2. ဤနည္းပညာကုိ အနိမ့္သံမ်ားၾကားႏုိင္ၿပီး အျမင့္သံမ်ား လံုး၀မၾကားႏုိင္ေသာ သူမ်ားအတြက ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ထုိသူမ်ားအတြက္ သာမန္နားၾကားကိရိယာ က သီခ်င္းသံ စကားေျပာဆုိသံကဲ့သုိ႔ ရႈပ္ေထြးေသာ အသံမ်ားကို ၾကားရေအာင္ မကူညီႏုိင္ပါ။ပံုမွန္အစားထုိး နားၾကားကိရိယာကလည္း အနိမ့္သံကို လွ်ပ္စစ္သံ ေျပာင္းလုိက္သည့္အတြက္ အဆင္သိပ္မေျပႏုိင္ပါ။ပံုမွန္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္နည္းပညာက အနိမ့္သံမ်ားကို ပုိက်ယ္ေစၿပီး အျမင့္သံကို လွ်ပ္စစ္အသံေျပာင္းၿပီး ၾကားေစရသည့္အတြက္ နားတစ္ဖက္တည္းမွာပင္ တၿပိဳင္နက္ အသံမ်ားကို ပံုမွန္ၾကားႏုိင္သည

   ပံုမွန္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အသံႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္နည္းပညာတြင္ အတြင္းစက္ႏွင့္ အျပင္စက္ဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္သည္။

      A. အတြင္းပိုင္း

         a. အတြင္းစက္

   အတြင္းပိုင္းစက္တြင္လွ်ပ္စစ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္လက္ခံရန္ အင္တန္နာႏွင့္တကြ နားေနာက္တြင္ထားရွိႏုိင္ေသာ သံလုိက္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

      B. အျပင္ပုိင္း

         a. အသံဖမ္းစက္

   အသံဖမ္းစက္တြင္အနိမ့္သံမ်ားကို ျမွင့္ေပးေသာယူနစ္မွ ဖမ္းယူၿပီး အျမင့္သံမ်ားကိုအလုိေလွ်ာက္လွ်ပ္စစ္အခ်က္အလက္အျဖစ္ေပါင္းၿပီး အေကာင္းဆံုးအသံမ်ားကို အျမင့္သံမၾကားရသူကုိၾကားေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

  3. မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သနည္း။
  4. . ဤကိရိယာတြင္ နည္းပညာႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီက သက္ဆုိင္ရာ အသံကုိ ဖမ္းယူေပးသည္။အတြင္းနားအစားထုိးကိရိယာက ပါတ္၀န္းက်င္ရွိအသံမ်ားကို လွ်ပ္စစ္အခ်က္အလက္အျဖစ္ အၾကားအာရံုေၾကာမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး အသံအျဖစ္ၾကားရသည္။

   • အျမင့္သံမ်ားကို အျပင္စက္၏ မုိက္ခရုိဖုန္းမွ ဖမ္းယူၿပီး အခ်က္အလက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသည္။
   • ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကိြဳင္မွတဆင့္ အေရျပားကိုျဖတ္ၿပီး အတြင္းစက္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။
   • ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတြင္းစက္မွ လွ်ပ္စစ္အခ်က္အလက္ အျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး နားခရုပတ္အတြင္းရွိ အီလက္ထရုတ္မ်ားသို႔ ပို႔ေပးသည္။
   • ေရာက္ရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အၾကားအာရံုေၾကာမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။
   • ေနာက္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွ ပံုမွန္ၾကားေနေသာ အနိမ့္သံမ်ားကုိ ပုိမုိက်ယ္ေပးၿပီး နားခရုပတ္သုိ႔ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည္။
   • အနိမ့္သံမ်ားကုိ အျပင္စက္၏ မုိက္ခရုိဖုန္းမွဖမ္းယူၿပီး သီးျခား အခ်က္အလက္အျဖစ္ ခြဲထုတ္ေပးသည္။
   • ထုိအခ်က္အလက္ကုိ နားတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ အသံခ်ဲ႕ကိရိယာမွ တဆင့္ ပုိမုိခ်ဲ႔ေပးၿပီး နားထဲသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။
   • ထုိအသံက နားခရုပတ္အတြင္း ပံုမွန္ရွိေသးေသာ အပုိင္းကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသည္။
   • ထုိလံႈ႔ေဆာ္မႈ႔ကုိ အၾကားအာရံုေၾကာက တဆင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

 3. အလယ္နားအစားထုိးကိရိယာ
  1. အလယ္နားအစားထုိးကိရိယာ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။
  2. နားၾကားကိရိယာ / နားၾကပ္ မတပ္ခ်င္ေတာ့ေသာ အၾကားအာရံု ေလ်ာ့နည္းသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည္။နားၾကားကိရိယာ နဲ႕ ကြဲျပားခ်က္မွာ အသံလိႈင္းကို တုန္ခါမႈ႔လိႈင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ ေၾကာင့္ အသံပုိ၍ က်ယ္က်ယ္ၾကားရသည္။ အလယ္နားအစားထုိး ကိရိယာသည္ အလယ္နားအတြင္းပုိင္းေနရာ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျပင္ပမွ အသံမ်ားကို တုန္ခါမႈ႔လိႈင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး တုိက္ရုိက္ပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္။ ဤတုန္ခါမႈ႔လိႈင္းမ်ားကို နားမၾကားေသာအသံမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။လက္ရွိေစ်းကြက္အတြင္း အေအာင္ျမင္ဆံုး အလယ္နား အစားထုိးကိရိယာမွာ ( Vibrant Soundbridge )ျဖစ္သည္။ ၄င္းစက္ကိရိယာတြင္ အျပင္စက္ ႏွင့္ အတြင္းစက္ဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္သည္။

      A. အတြင္းပိုင္း

         a. အတြင္းစက္

   အတြင္းစက္တြင္ တုန္ခါေပးေသာ အရုိးတုစက္ (VORP) ၊ အတြင္းပုိင္းကိြဳင္ သံလိုက္ ႏွင့္ (FMT) စက္တုိ႔ပါ၀င္သည္။

      B. အျပင္ပုိင္း

         a. အသံဖမ္းစက္

   အျပင္စက္တြင္ အသံဖမ္း မုိက္ခရုိဖုန္း ၊ ဘက္ထရီ အသံကို အခ်က္အလက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစေသာယူနစ္ ႏွင့္ သံလုိက္တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ဦးေခါင္းေပၚ ဆံပင္ေအာက္ ထဲ၌ တပ္ဆင္ထားရသည္။

   အျပင္စက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတြင္းစက္မွတဆင့္ (FMT) ကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးၿပီး (FMT) မွ တပ္ဆင္သူအတြက္လုိအပ္ေသာ အသံလိႈင္း အတုိင္း တုန္ခါေပးသည္။

    

   အလယ္နားအရုိးတုတပ္ဆင္ျခင္း

   အလယ္နားအတြင္းရွိ အရုိးတစ္ခုကုိ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တပ္ဆင္ရေသာ ခြဲစိတ္အစားထုိး စက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္နားၾကားကိရိယာႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ အလယ္နားခြဲစိတ္ျပဳျပင္၍ မရေသာလူနာမ်ားအတြက္ အလယ္နားတြင္း ပံုစံမ်ားေပၚမူတည္၍ (FMT) ကို တြဲခ်ိတ္ရေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။s

   အလယ္နားရွိIncus ဟု ေခၚဆုိေသာ အရုိးေလးတစ္ခုကို (FMT) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပံုမွန္အသံအတုိင္း အသံလိႈင္းမ်ား တုန္ခါေစျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္က အသံၾကားေစျခင္းကုိ Incus Vibroplasty ဟု ေခၚသည္။

  3. အလယ္နားအစားထုိးခြဲစိတ္ျခင္း အလုပ္လုပ္ပ
   • အျပင္စက္မွ အသံအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အတြင္းစက္ကိြဳင္မ်ားမွတဆင့္ (FMT) သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။
   • Incus အရုိးေလးသုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ (FMT) သည္ အျပင္မွ အသံမ်ားကို ပံုမွန္အရုိးေလးမ်ား တုန္ခါမႈ႔အတုိင္း အသံလိႈင္းမ်ား တုန္ခါေပးၿပီး ဦးေနွာက္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

 4. အသံလိႈင္းမ်ားကို အရုိးမွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း (BCI)
  1. အသံလိႈင္းမ်ားကို အရုိးမွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္သည့္ ကိရိယာ (BCI)
  2. အျပင္နားႏွင့္ အလယ္နားမေကာင္းေသာ နားတစ္ဖက္တည္းေလးျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ ( conductive deafner ) အမ်ိဳးအစားလူနာမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

   The Bonebridge ကိရိယာသည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး အရုိးမွတဆင့္ အသံလိႈင္းမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ကိရိယာျဖစ္ၿပီး အတြင္းစက္ကို အေရျပားေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။အျပင္အသံဖမ္းစက္မွတဆင့္ တုိအတြင္းစက္သို႔ အသံမ်ားပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

      A. အတြင္းပိုင္း

         a. အတြင္းစက္

   အတြင္းစက္ကို အေရျပားေအာက္တြင္ ထည့္ျမွဳပ္ထားၿပီး ေနရာမေရြ႕ေအာင္ ထိန္းထားေသာ သံလုိက္ပါ၀င္သည္။

      B. အျပင္ပုိင္း

         a. အသံဖမ္းစက္

   အျပင္စက္တြင္ အသံဖမ္း မုိက္ခရုိဖုန္း ၊ ဘက္ထရီ အသံကို အခ်က္အလက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစေသာယူနစ္ ႏွင့္ သံလုိက္တုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ဦးေခါင္းေပၚ ဆံပင္ေအာက္ ထဲ၌ တပ္ဆင္ထားရသည္။

  3. အသံလိႈင္းမ်ား အရုိးမွတဆင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ကိရိယာအလုပ္လုပ္ပ
  4. ဤကိရိယာ ကို အသံမ်ား အလယ္နားမွ မျဖတ္သန္းႏုိင္ေတာ့ေသာ လူနာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။အသံလိႈင္းမ်ားကို ဦးေခါင္းခြံ တုန္ခါျခင္းျဖင့္ ပံုမွန္အသံတုိင္း အတြင္းနားသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။

   • အျပင္ဘက္ ဆံပင္ေအာက္၌ သံလိုက္ျဖင့္ကပ္ထားေသာ စက္မွ အသံမ်ား ဖမ္းယူၿပီး အတြင္းစက္သို႔ ပို႔ေပးသည္။
   • .အတြင္းစက္ကုိ ဦးေခါင္းခြံတြင္ ျမွဳပ္ထားၿပီး ေရာက္ရွိေလာေသာ အသံမ်ားကုိ အသံလိႈင္းအျဖစ္တုန္ခါေပးၿပီး ကပ္လွ်က္ အရုိးမ်ားဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။
   • ထုိအသံလိႈင္းမ်ားသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အတြင္းနားသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး အသံအျဖစ္ဖမ္းယူကာ ပံုမွန္အသံအတုိင္းၾကားရသည္။