နားၾကားကိရိယာ ၀န္ေဆာင္မႈ႔မ်ား

နားၾကားကိရိယာတပ္ဆင္ခ်ိန္ညွိေဆြးေႏြးျခင္း

.လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေန႕စဥ္ၾကားေနက် ပတ္၀န္းက်င္၊ အေနအထုိင္ပံုစံ ၊ ၾကားႏုိင္မႈ႔စြမ္းရည္နဲ႕ အႀကိဳက္ကုိလုိက္ၿပီး နားၾကားကိရိယာ ကို ခ်ိန္ညွိေပးတာျဖစ္လုိ႔အခ်ိန္ေပးၿပီး စိတ္ရွည္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔hearLIFE မွေသခ်ာ နားစမ္းသပ္ထာားျခင္းမ်ိဳးမရွိပဲ online မွတဆင့္စာတုိက္မွတဆင့္ နားၾကားကိရိယာေရာင္းခ်ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ အမ်ိဳးစံုေသာ နားၾကားကိရိယာတံဆိပ္ေပါင္းစံုကိုလည္း ဘက္လုိက္မႈ႔မရွိပဲ လူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႕ ကိုက္ညီသင့္ေတာ္မည့္ဟာကုိအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြေပးသြားမွာပါ။

ေဆြးေႏြးမႈ႔မွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ

  • PTA စမ္းသပ္ျခင္းအေျ
  • အသံၾကားႏုိင္စြမ္းရည္
  • ဆူညံတဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ အသံၾကားႏုိင္စြမ္းရည
  • နားၾကားကိရိယာတပ္ၿပီး PTA စမ္းျခင္း
  • လုိအပ္ပါက နားပံုစံတုျပဳလုပ္ျခင္း
  • လူမမာမ်ားအတြက္လုိအပ္လွ်င္အိမ္/ေဆးရံုသို႔ လိုက္လံကူညီေဆြးေႏြးေပးပါတယ္။